Moduł umożliwia przeprowadzanie większości operacji finansowych związanych z lokatorem i zasobem. Operacje te odbywają się na kartotece finansowej lokatora.

 

  • Zbiór danych słownikowych pozwala na dowolne definiowanie jednostek miary, stawek jednostkowych czy odsetek. Jako obciążenia generowane są automatycznie naliczenia miesięczne. Wielkość i opis tych naliczeń jest definiowana w opcji Płatności.

 

  • Dla każdego zestawu Forma własności - Typ zasobu może zostać zdefiniowany wzór naliczeń płatności. Podnosi to efektywność pracy, gdyż operacja utworzenia nowej kartoteki powoduje samoczynne przyporządkowanie jej odpowiednich płatności powielonych z wzorca.

 

  • Każdej płatności można przypisać dekrety kont dla eksportu do modułu Finanse-Księgowość. Po wykonaniu miesięcznych naliczeń należności w module Czynsze można w dowolnej chwili automatycznie wygenerować odpowiednie dekrety na kontach księgowych. Operacja taka tworzy jednocześnie gotowe rejestry VAT.

 

  • Istnieje możliwość przypisania wybranym płatnościom informacji, czy w oparciu o  nie ma być tworzona faktura sprzedaży. Informacja ta jest podstawą automatycznego generowania faktur do modułu Sprzedaż.

 

  • W trakcie naliczania płatności istnieje możliwość automatycznego dopisywania odsetek od niezapłaconych należności.

 

  • Moduł oferuje także wiele zestawień z danych ewidencjonowanych na kartotekach. Zestawień takich jest kilkanaście: od prostego wykazu sald dla poszczególnych lokatorów poprzez zawiadomienia o saldzie i bieżących naliczeniach aż do bardziej złożonych (szczegółowych lub zagregowanych) zestawień księgowych.

 

 

Lokum, moduł - czynsz

 

BUI ALT © 2018

Biuro Usług Informatycznych Alt s.c.

14-202 Iława ul. Kopernika 3c/14

BIURO USŁUG INFORMATYCZNYCH S.C.